Mongolia: Kazakh life - Susan Portnoy Photography

Champion Kazakh wrestler accepts award at wedding, Altai Mountains, Western Mongolia

2016Mongolia

From Kazakh life