Kazakh life - Susan Portnoy Photography

Kazakh children in the Altai Mountains, western Mongolia